Fra vantro til tro

SPØRSMÅL OG SVAR

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Hvilken bibelsk støtte har Martin Luther når han skriver: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham»?

Svar: En rekke bibelsteder viser at troen på Kristus er Guds verk. Her er noen av dem:

Dette er Guds gjerning at dere tror på ham som Gud har sendt (Joh 6,29).

Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far (Joh 6,65).

Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham (Joh 6,44).

Alle de som Far gir meg, kommer til meg (Joh 6,37).

Gud tenner tro i hjertet gjennom det glade budskapet om Kristus: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord» (Rom 10,17). I forbindelse med dette bibelstedet skriver det grundige lutherske bekjennelsesskriftet Konkordieformelen:

«Gud Den Hellige Ånd virker ikke omvendelse uten midler. Til dette bruker han forkynnelsen og hørelsen av Guds Ord, slik det står skrevet i Rom 1(16): Evangeliet er en «Guds kraft» til frelse. Likeså: Troen kommer av å høre Guds ord, Rom 10(17). Og det er Guds vilje at man skal høre hans ord og ikke lukke igjen ørene (Sal 95,8). Ved dette Ordet er Den Hellige Ånd nærværende og åpner hjertene, slik at de som Lydia i Apg 16(14) gir akt på det og altså blir omvendt. Dette skjer bare ved Den Hellige Ånds nåde og kraft, for det er bare hans verk når et menneske blir omvendt» (Epitomé II, 5).

Her er noen flere bibelord om hvordan Den Hellige Ånd med evangeliet fra og om Jesus som middel skaper tro:

Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv (Joh 6,63).

Ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den Hellige Ånd (1 Kor 12,3).

Blant tilhørerne var det en kvinne fra Tyatira som het Lydia… Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa (Apg 16,14).

Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om (Joh 5,46).

Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd (Joh 3,5-6).

Dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir (1 Pet 1,23).

I sin forklaring til Luthers lille katekisme sammenfatter professor David Kuske en rekke bibelord om dette emnet slik: «Min naturlige åndelige tilstand gjør det umulig for meg av egen fornuft eller egen kraft å tro på Jesus eller komme til ham. Hvordan kan jeg da tro på Jesus? Bare gjennom Den Hellige Ånds arbeid i meg. Den Hellige Ånd har kalt meg til tro på Kristus ved evangeliet i Ordet og sakramentene (nådens midler). Troens mirakel som Den Hellige Ånd utfører i meg er beskrevet i Bibelen som at jeg blir omvendt fra vantro til tro på Gud (omvendelsen)» (Luthers lilla katekes med en förklaring för barn och vuxna av David Kuske, Biblicums forlag 2002, nytt rev. opplag 2009).

(Tidskriften Biblicum, 1/2010)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *