Spiste Jesus påskelammet?

SPØRSMÅL OG SVAR

Av Ingemar Furberg

Spørsmål: Kunne jeg få en rett utlegning av spørsmålet «Spiste Jesus påskelammet?» Noen venner hevder at Jesus ikke kan ha spist påskelammet ettersom disse ikke ble slaktet før den dagen Jesus døde.

Svar: Det er en svært vanlig oppfatning innen moderne eksegese at det skulle være en motsetning mellom Johannesevangeliet og synoptikerne (Matteus, Markus, Lukas) når det gjelder Jesu dødsdag og dermed også dagen for det siste måltidet. Ifølge synoptikerne feiret Jesus påskemåltidet sammen med disiplene i henhold til lovens forskrifter torsdag kveld den 14. Nisan (Matt 27,17ff, Mark 14,12ff, Luk 22,7ff). Ifølge Johannes’ framstilling derimot, mener man, skal innstiftelsen av nattverden ha skjedd allerede 13. Nisan (onsdagen) og Jesu død torsdag den 14. Nisan, den dagen påskelammene ble slaktet.

Vi er altså, hevdes det, nødt til å velge mellom synoptikerne og det fjerde evangeliets opplysninger om Jesu dødsdag og dermed også mellom motsatte opplysninger om nattverden. Vi kan her sitere fra framstillingen som gis om dette temaet i Biskopsmötets Bibelkommissions utgivelse «Bibelsyn och bibelbruk» (1970). Der heter det: «Som alle andre produkter av menneskelig virksomhet, inneholder de bibelske skrifter mistak og feil» (s. 47). Som «et velkjent tilfelle», hvor «innbyrdes uforenlige opplysninger gis og hvor den ene følgelig må være falsk», nevner man så fra Det nye testamente opplysningene om Jesu dødsdag. Det påstås: «Ifølge synoptikerne er det snakk om den 15. Nisan, mens hos Johannes er det den 14. Nisan (18,28; 19,14.31).»

NT 81 sier også i et notat til Joh 18,28: «Dette viser at Jesus ifølge Johannesevangeliet ble korsfestet den dagen påskelammet ble spist om kvelden og høytiden begynte. Ifølge de andre evangeliene deltok han ved måltidet og ble henrettet dagen etter.»

Er det da virkelig et fastslått faktum at Johannesevangeliet motsier synoptikerne i spørsmålet om Jesu dødsdag? I skriftet «Det står skrivet – Biblicum svarar biskopsmötets bibelkommission» besvares dette spørsmålet slik: «Så enkelt er det ikke. Bibelkommisjonen kan neppe være uvitende om at spørsmålet om Jesu dødsdag er svært gammelt og har blitt behandlet i utallige verk. Opplysningene i evangeliene om Jesu dødsdag er ikke så detaljerte og entydige at man har kunnet bli enige om tolkningen av dem. Det fins en rekke fortolkningsforslag, dels slike som konkluderer med at det ikke foreligger noen motsetning mellom synoptikerne og Johannes og dels slike som konkluderer med at det her foreligger en motsetning. Fortolkningen som BK har landet på er langt fra ubestridt.»

Hva sier da apostelen Johannes? Hvis vi forutsetter at Johannes skrev sitt evangelium etter synoptikerne, og at han var godt kjent med disse, ville det være rart om hans opplysninger skulle være i strid med deres. Når man påstår at dette er tilfellet, lener man seg hovedsakelig på Joh 18,28, hvor det ut fra den svenske 1917-oversettelsen virker som om man morgenen etter Jesu arrestasjon ennå ikke hadde spist påskelammet. Men uttrykket som brukes på gresk, «spise påsken», kan ha forskjellige betydninger. «Paskha» kan bety 1) den dagen lammet slaktes, 2) påskemåltidet, 3) selve lammet, og 4) hele påskehøytiden. Uttrykket «spise påsken» kan derfor bety «feire påskehøytiden». Dette understøttes av at ordet «påske» brukes i denne betydningen på alle de andre stedene i Johannesevangeliet.

Videre ville det vært ytterst merkelig om man ikke hadde kunnet gå inn i pretoriet for ikke å bli uren. Det er sant at man da ble uren, men urenheten opphørte da det ble kveld (3 Mos 15), og da skulle man meget vel ha kunnet spise påskelammet. Den naturlige forklaringen er i stedet at man ikke kunne gå inn i pretoriet fordi man skulle feire den store høytidsdagen (15. Nisan).

Det virker ikke som om det er noen grunn til å anta at det fins en motsetning mellom Johannes og synoptikerne;  vitnesbyrdet deres synes å være klart og enstemmig. Det har også blitt påpekt at mannen som eide det store rommet ovenpå slett ikke ble overrasket over at disiplene skulle feire påskemåltidet (Mark 14,13-16). Det hadde han blitt dersom de kom en dag for tidlig.

(Tidskriften Biblicum, 3/1992)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *