Skriftens formål

Av Seth Erlandsson

1. Bibelen har et trefoldig formål
Gud har gitt menneskene sitt Ord for meget bestemte formål, nemlig a) å frelse mennesket fra synd og fordømmelse ved troen på Kristus og hans stedfortredende fyllestgjørelse, b) å oppdra sine barn til et hellig liv, og c) at Gud skal bli æret i alt ved Jesus Kristus.

a) Mennesket ble skapt til et liv i glede og salighet i samfunn med sin Gud. Ved synden ble alt dette tapt, og mennesket ble underkastet evig død. Men Gud besluttet i sin uutgrunnelige barmhjertighet å redde det skyldige menneske fra de forferdelige følgene av overtredelsene og innsette det på nytt i det velsignede samfunnet med seg selv. For å oppnå dette, ikke bare gjenløste han oss ved sin Sønns død (Rom 5,8-9), men han gav oss også Bibelen, som «kan gi deg visdom som leder til frelse ved troen på Kristus Jesus» (2 Tim 3,15). Derfor sier Jesus: «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg!» (Joh 5,39). Og i Joh 20,31 leser vi: «Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.»

b) Bibelens andre formål er å lære og oppdra alle som tror på Jesus til å tjene Gud i rettferdighet og sann hellighet. Jesus ba for sine disipler at Gud skulle «hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet» (Joh 17,17). Guds ord er nemlig «en lykt for min fot og et lys på min sti» (Salme 119,105). Apostelen Paulus skriver: «Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning» (2 Tim 3,16-17). Se også Rom 15,4!

c) Begge disse formål kulminerer i det ene hovedformål: Guds ære. «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen» (1 Pet 4,11).

2. Ingen annen bok kan nå dette formål
Bare Bibelen kan gi oss pålitelig informasjon i disse emner. Bare Gud kan si oss hvordan vi kan bli forsonet med ham, og hvordan vi skal dyrke og tjene ham. Det er helt forgjeves og dumdristig av et menneske å tenke ut en plan som skulle få Gud til å gi evig liv til syndere og å bestemme hvilket liv og hvilke gjerninger som skulle behage Gud. «De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud» (Matt 15,9).

Guds frelsesplan, som er åpenbart i Skriften, gir Bibelen en særstilling framfor alle andre såkalt hellige bøker i verden. Disse siste lærer alle som en at mennesket på en eller annen måte må frelse seg selv. Bibelen derimot lærer at Gud frelser mennesket av nåde for Kristi skyld ved troen, at Kristi stedfortredende gjerning gjorde opp for hele menneskeslekten. En slik plan kunne menneskelig skarpsindighet aldri tenke ut. Guds frelse viser at Bibelen er Guds åpenbarelse. «Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet; den var skjult, men før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten. Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men det står skrevet: Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, – dette har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud» (1 Kor 2,7-10).

3. Hele Bibelen tjener dette formål
Bibelen behandler en rekke ulike saker, av hvilke en del ting, betraktet for seg, ikke synes å tjene dette formål som er nevnt ovenfor. Men likevel, «alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det» (Rom 15,4). Det er grunnleggende for Kristi kirke, der hjørnesteinen er Kristus og hans gjenløsning (Ef 2,20), at den stiller seg under Skriftens undervisning i alt, uten å legge til eller trekke fra. Bibelen er en enhet, og alt i den av utsagn, lærer, befalinger og løfter tjener enten direkte eller indirekte formålet å lære menneskene hvordan de skal bli frelst ved troen på Frelseren, og hvorledes de skal leve som Guds barn i denne verden for å ære sin Herre. Det er i denne hensikt Bibelen skal brukes (Joh 5,39). Andre formål er å misbruke Guds navn (2 Mos 20,7).

(Tidskriften Biblicum, 3/1975: «Bibeln – dess ursprung och syfte» (Biblicums småskrifter nr 5))

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *