LHBTQ og Bibelen

Av Ingvar Adriansson

  • LITTERATUR

HBTQ och Bibeln. Svärdet genom svensk kristenhet
Anders Gerdmar
STH Academic, 2021, 143 sider.

Sverdet gjennom den svenske kristenhet er denne gangen dratt av Anders Gerdmar. Hver gang Guds ord løftes fram, viser det seg om kirken eller menigheten er bygget på fjell eller på løs sand. Bygger man på klippen, er Kristus med, men bygger man på sand, farer man hit og dit med hvert vindkast, bort fra Bibelens tydelige og klare undervisning.

Forfatteren er godt kjent, teol. dr. i nytestamentlig eksegetikk, og utfordrer nå problemstillinger som også har begynt å bli følsomme i svensk kristenhet. Den første november 2009 ble det mulig å få likekjønnet vigsel i Svenska kyrkan. Da dette ble stemt gjennom, spredte nyheten seg over hele verden. Selv fikk jeg en e-post fra Zambia i Afrika. Peter Chikatala, pastor i den lutherske kirken i Zambia LCCA, lurte på hva det er som skjer i Sverige. Han hadde hørt på nyhetene at Svenska kyrkan hadde innført ekteskapelig vigsel for homofile par, og han var forferdet. Han lurte på om vi trengte hjelp i Sverige. Han sa på alvor: Vi må sende misjonærer til landet deres og undervise dere om hva Bibelen sier om dette temaet.

For 20 år siden utkom Chrys C Caragounis’ bok HOMOEROTIK i forntid och nutid – och den kristna församlingen. Bokens avsluttende ord er: «Moderne legevitenskap og psykiatri kan ha sine løsninger eller delløsninger. Menigheten har sin Herres løsning og må være trofast mot den. Menigheten har ingen rett til å gå på akkord med Guds Ord. Slike kompromisser undergraver ikke bare menighetens vitnesbyrd og svekker dens budskap om frelse, men de innebærer også at man forråder og svikter menneskene som er i nød. Disse kompromissene kan bare føre til verre problemer, fordi de ikke er Guds løsning” (s. 98).

Anders Gerdmar utvikler de ovennevnte linjene i sin bok på en forbilledlig måte. Forfatteren er overbevist om at Bibelen er Guds ufeilbare ord og spør ikke «Har Gud virkelig sagt?» men i stedet bekjenner han «Det står skrevet». Den som vil holde seg til Bibelens svar på hva ekteskapet er og hva det betyr, bør lese denne boken og vil få stort utbytte av den.

Boken inneholder to store kapitler. 1) Ekteskapet: Guds velsignede plan. 2) Homoseksuelle handlinger: Hva sier Bibelen? Før disse hovedkapitlene har pastor Sven Nilsson et forord der han blant annet skriver: «Selv om de fleste kristne intuitivt kjenner på en usikkerhet når man avkreves en personlig oppfatning med hensyn til homoekteskap, blir man utfordret i sin tro når det sies at det tilhører kjærlighetens vesen å akseptere mennesker slik de er med sine ulike livsmønstre også i menighetslivet, spesielt med tanke på en homoseksuell livsstil.”

Forfatterens introduksjon til boken er et oppgjør med bibelkritikken, som så effektivt har avkristnet dette landet og er grunnlaget for at man svaier i disse spørsmålene også innenfor frikirkene. Det går en skarp grense mellom et klassisk bibelsyn, dvs. at man tror at Bibelen er Guds ord, og det liberalteologiske der Bibelen er menneskers ord, ikke Guds. Gerdmar advarer om faren ved å prøve å forene de to ved å følge en middelvei kalt «Evangelical-Light». George Eldon Ladd (1911–1982) var en representant for dette bibelsynet. Man forsvarte innholdet i Det nye testamente, men åpnet opp for at ordene ikke er til å stole på. Når det gjelder Johannesevangeliet, mente Ladd at det var stor usikkerhet om hva som er Jesu ord og hva som ikke er det. Da er en viktig grense krysset når det gjelder bibeltroskap, mener Gerdmar.

Ekteskapet: Guds velsignede plan
Ekteskapet er en del av Guds skaperordning, ja, Gerdmar sier at det er en del av skaperverkets DNA, hvis strukturer er grunnleggende for hele Guds skaperverk. Dr. Ingemar Furberg, mangeårig medarbeider i stiftelsen Biblicum, skrev allerede for 50 år siden: «Hvis skapelseslæren forfalskes, får vi også en forfalsket Frelser. Hvis vi slutter å snakke om Guds skaperordning, er det andre som reiser seg og underviser falskt” (Guds ord består, 2021, s. 34).

Dette kapitlet tar for seg ekteskapet som en forening mellom mann og kvinne. Andre konstellasjoner som mann-mann og kvinne-kvinne er ikke ekteskap og bør ikke kalles for dette, fordi de er helt fremmede for Bibelen. Dette har også vært et naturlig syn i vårt land helt fram til de siste tre-fire tiårene.

Gerdmar tar opp flere eksempler på ekteskapsinngåelse allerede i Det gamle testamente. I den fine beretningen om Rut og Boas viser han at den rettslige prosessen – tilsvarende våre ekteskapsløfter – ble innledet «i porten», der offentlige prosesser fant sted (Rut 4,11). Han tok Rut til seg og hun ble hans kone. Den seksuelle foreningen fant sted. Han gikk inn til henne og hun ble gravid – sønnen hennes ble da stamfar til kong David.

Vi får også en grundig og tydelig undervisning hvor Jesu syn på ekteskapet presenteres. Vi som er litt eldre kjenner igjen dette fordi vi fikk det inn med morsmelken. Det er vanskeligere for den yngre generasjonen som hører at dette er et utdatert syn, noe vi bør legge bak oss. I 1968 sendte den svenske regjeringen ut en rapport om kvinnespørsmålet, hvor de sa: «Med grunnlag i en radikal verdensanskuelse forplikter regjeringen seg til effektivt å motarbeide det livsmønsteret som har rådet i vår vesterlandske familie». Boken gir oss dessuten et avsnitt om samboerskap. Der sies det tydelig at dette er fremmed for Bibelen og den kristne menighet.

Homoseksuelle handlinger: Hva sier Bibelen?
Den andre store hoveddelen tar oss til det nye alfabetet. Nå er det ikke lenger ABC, men det nye er LHBTQ. Kristne har til alle tider støtt på nye strømninger og trender. Under opplysningstiden på 1700-tallet ble nok mange kristne forferdet over hvordan mange så på Bibelen på en ny måte. Mennesket, ikke Gud, ble sentrum.

Vanskelige tider har det alltid vært, og styrken med Bibelen og Guds ord er at vi ikke trenger å omskrive Bibelen. Bibelen har svar også på våre spørsmål, så klart og tydelig at ingen trenger å bli urolig.

En pastors oppgave er å forkynne slik at mennesker får del i saligheten, det evige livet. Når evangeliet lyder, blir mennesker født på ny og blir medlemmer i Guds rike. En pastor skal også advare mot handlinger som hindrer folk i å komme dit. Hvis ikke er han ikke trofast mot sin oppgave med å lede mennesker til himmelen med Ordet som middel. Gud har alltid bundet sine løfter til sitt ord.

Det er viktig for forfatteren å få fram at han med denne boken ikke kommer med noen vurdering av homoseksuelle personer eller andre personer, men snakker om fenomenet homoseksuelle handlinger. Tre tekster i Det nye testamente er veldig tydelige når det gjelder homoseksuelle handlinger: Rom 1,26-27, 1 Kor 6,9-10 og 1 Tim 1,9-10. I NT fins det ikke noen tanke om en homoseksuell legning, men begrepene brukes for å betegne ulike handlinger eller livsstiler. Et godt eksempel i forståelsen av dette gir Jesus når han møter kvinnen i Johannes 8 som ble anklaget for utukt og som de skriftlærde var klare til å steine. Hva gjør Jesus? Han viser omsorg for kvinnen og vil berge hennes sjel. Men legg merke til hva Jesus sier til kvinnen etter at han har tilgitt henne. Sier han: «Fortsett som før, men neste gang må du passe på å gjøre det når ingen ser deg!»? Nei, men: «Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!». Jesus elsker oss syndere, men han hater synden og han vil at vi skal holde oss unna den. Den som lever i synd har ingen del i Guds rike.

LHBTQ kan aldri erstatte Bibelens ABC. Det Gud forbyr, er synd og her fins det ingen unntak. Derfor, når kirken velsigner det som er i strid med Guds tydelige undervisning, viser man forakt for Gud. Gud er langmodig og tålmodig med syndere og vil at de skal vende om fra sine gale veier. Men en kirke som velsigner dette er en falsk kirke uansett hvor stor den er, og uansett hvor fine lokaler med kunst og musikk den har. Dommen er hard over de som forfører mennesker og gir inntrykk av at dette er sanksjonert i Bibelen.

Innholdet i hoveddelen om LHBTQ-bevegelsen er viktig å kjenne til. Hvordan man allerede i barnehagen lærer de små barna at vi er frie til å velge kjønn. I kjølvannet av denne bevegelsen får vi usikre og forvirrede tenåringer som ikke føler seg hjemme i sin kropp. Det gjøres inngrep i tenårene som får konsekvenser for hele livet og som ikke lar seg reparere. Tenårene er vanskelige for mange barn og der trengs familien for å støtte og styrke jenter og gutter i den kroppen de har fått som en gave.

Hvordan kunne det bli slik på ganske kort tid? Mye av svaret gis, tror jeg, på tre sider på slutten av boken. Allerede på 1930-tallet hørtes ropet: «Familien gjøres om på». Sentrale figurer her var Alva og Gunnar Myrdal. Et ganske nytt prosjekt med et lengre tidsperspektiv ble satt i gang. Begge foreldrene skulle ha inntektsgivende arbeid og barna skulle i barnehage så tidlig som mulig, for dette var mer utviklende. Det fikk som følge at barna ble formet av andre enn foreldrene. Sosialistiske ideer, feminisme og andre tankefenomener ville gjøre samfunnet bedre og friere enn det innestengte livet til kvinnene som tok seg av barna sine hjemme. Resultatet har vi i dag og det går vel sånn passe bra.  Psykiske lidelser hos barn og unge øker, og 100 % flere søker seg til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) enn for bare ti år siden.

Veivalget er et spørsmål om gudsfrykt, skriver Gerdmar mot slutten av boken og spør: Kan man være bibeltro og akseptere homoseksuelle handlinger? Noen mener at det er forenlig med Bibelen. Når Gerdmar sier at det er umulig, viser han at det ikke handler om forfølgelse av disse menneskene, men at det går en linje fra skapelsen gjennom hele Bibelen. Det fins bare to veier. Ekteskapet mellom mann og kvinne – og sølibat. Det fins ingen tredje kristen livsstil. Dette betyr at all sex utenfor ekteskapet er utelukket. Dermed handler spørsmålet om ekteskap, samliv og LHBTQ til syvende og sist om én ting: Troens lydighet (Rom 1,5; 16,19) og frykten og respekten for Herren som er begynnelsen på visdom (Ordspråkene 9,10).

Her har dr. Anders Gerdmar tatt fram det som er skarpere enn noe sverd: Guds ord. Dette er sverdet gjennom den svenske kristenhet. Guds tiltale og åpenbaring til sitt folk til alle tider er: Forkynn ordet, stå opp og tre fram i tide og utide, ikke gå utover det som står skrevet. Se, nå er den rette tid. Det kommer ingen spesielle tider for Guds folk utenom hva Ordet åpenbarer. Et enkelt svar på hvorfor det ser ut som det gjør i vårt land i dag, er at Guds ord ikke lyder rent og klart! Hvorfor minsker menighetene i antall her i landet? Det enkle svaret er: det forkynnes et annet evangelium. Under et besøk i en statskirkemenighet for noen måneder siden, hørte jeg en ni minutter lang preken der verken synd, nåde eller Jesus ble nevnt. I slike sammenhenger har det sosiale evangeliet tatt over og en annen Kristus blir forkynt. Guds lov og Guds evangelium må forkynnes fra våre talerstoler. Ellers blir ikke mennesker født på ny.

Hvis jeg skal komme med noen kritikk, er det at det forekommer en del vanskelige setninger. Noen innstillinger i sideskiftprogrammet burde ha vært gjort bedre, og det hender også at sidetall mangler. Men dette er bare småting og påvirker ikke det gode helhetsinntrykket av denne boken.

(Tidskriften Biblicum, 4/2020)

0 kommentarer

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *