Erlandsson Seth

Hvordan skal Bibelen oversettes?1

Av Seth Erlandsson Noen teser 1. Når man oversetter en tekst eller tolker en person, må man forsøke å yte full rettferdighet til den eller det som oversettes. Det betyr at subjektive oppfatninger om det som skal oversettes, for eksempel hva som er menneskelig mulig og naturlig, ikke blandes inn i og styrer oversettelsen. Det er ikke vitenskapens rekonstruksjoner av hva som…

Israel og den gamle pakt

Av Seth Erlandsson Med den gamle pakt menes den pakten som Gud inngikk med Israels barn ved Sinai-fjellet ca. 1446 f. Kr. Det var en tosidig pakt, dvs. betinget. Gud lovet Israels barn at han skulle være deres Gud og at de skulle være hans eiendomsfolk. På denne måten skulle de være Guds spesielle tjenere.1 Det kunne de bare være dersom de…

Den troende og døpte

Spørsmål og svar Av Seth Erlandsson Spørsmål: Mark 16,16 er i Den norske kirkebibelen fra 1930 oversatt: »Den som tror og blir døpt, skal bli frelst», men King James’ Version har »Den som tror og er døpt» (he that believeth and is baptized). Hvilken er korrekt? Fins det noe holdepunkt basert på grunnteksten for å gjøre som baptistene, dvs. lese ut av…

Troens rettferdighet og livets rettferdighet

Av Seth Erlandsson (Apropos Den augsburgske bekjennelsens 450-års jubileum og Konkordiebokens 400-års jubileum 1980) Både for Den augsburgske bekjennelsen (forkortes CA) og for hele Konkordieboken er det av helt avgjørende betydning for all sann kristendom at læren om rettferdiggjørelsen holdes ren. Vi har all grunn til å tenke over dette og tydelig klargjøre hva rettferdiggjørelsen innebærer i et jubileumsår som dette. Hvis…

Spekulasjoner om de siste tider

Av Seth Erlandsson Hva skal egentlig hende i de siste tider? Det er et spørsmål som har sysselsatt mange under historiens gang. Dessverre har ikke alltid Bibelens undervisning fått gi svaret. Det synes å være mer attraktivt å spekulere på egen hånd og bare i løs tilknytning til visse bibelsteder. Resultatet har blitt en hel rekke med ulike spekulasjoner og teorier om…

Jeg tror – hjelp min vantro

Av Seth Erlandsson Er det bare visse mennesker med svak tro som må be: «Hjelp min vantro»? Nei. «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere?» sier Jesus (Mark 9,19). Vi tilhører en vantro slekt, menneskeslekten, som helt fra syndefallet har vært vantro mot Gud, fordervet og bortvendt fra Gud. «I meg,…

Forskjellen mellom Det gamle og Det nye testamentet

Av Seth Erlandsson Før jeg går inn på forskjellen mellom Sinaipakten og den nye pakten, bør det først understrekes hva som er likt: Både GT og NT er hellig skrift, Guds spesielle åpenbaring. Både i GT og NT framtrer Guds evige Sønn, ett med Herren, den treenige og sanne Gud. Ingen synder kan se Faderen i hans hellighet, for han er «en…

Det lovede landet ifølge Det gamle og Det nye testamentet

Av Seth Erlandsson Det råder stor strid og forvirring når det gjelder Palestina. Hvem har rett til dette landet? Hva sier Bibelen? Hvordan tolket Jesus og den første kristne forsamlingen de løftene og profetiene som ble gitt til det gamle Israel under den gamle pakt? Disse spørsmålene tas opp i en bok utgitt på EFS-förlaget. Den er skrevet av Colin Chapman som…

Hvordan åpenbarer en hellig Gud seg for syndere?

Av Seth Erlandsson Fra begynnelsen var menneskene uten synd. Gud skapte Adam og Eva i sitt bilde. «Gud sa: ‘La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!’» (1 Mos 1,26), dvs. hellige og rettferdige som Gud, den treenige («oss»). Men på grunn av syndefallet ble Adam og Eva og alle mennesker etter dem, syndere. Mistro mot Gud, synd og…

Det anstøtelige i Bibelen

Av Seth Erlandssoni Når vi hører at emnet for dagens samtale er «det anstøtelige i Bibelen», tenker vi kanskje at nå skal vi samtale om det som vi synes er anstøtelig i Bibelen. Da blir det lett slik at vi setter oss til doms over det vi leser i Bibelen og kritiserer det vi synes er anstøtelig eller vanskelig å forstå. Mye…